BERITA
HALO MATAHARI

Boten kanyana fenomena alam “ Halo Matahari “ saged ketingal ing Ngayogyakarta tanggal 6 Januari 2011. “Halo Matahari” inggih menika fenomena alam ingkang dipunsebabaken “pembiasan” kristal es kaliyan soroting srengenge, satemah mujudaken cincin ing sakubenging srengenge. Cincin ing sakubenging srengenge menika awujud garis maneka warna kados “pelangi”.
Watara jam 10.30 dumugi jam 11.30, kedadeyan alam menika taksih saged ketingal. Kathah warga Ngayogyakarta ingkang ningali kadadeyan langka menika. Ing Rektorat UNY, para karyawan saha mahasiswa sami medal lan ningali langit, ugi wonten ingkang mendhet gambar “Halo Matahari” ngangge “handphone”. Kadosta ingkang dipuntindakaken kaliyan Sukron salah setunggaling mahasiswa ingkang wekdal samenika nembe kemawon wonten prelu ing Rektorat. Piyambakipun ningali kathah tiyang ingkang ningali langit lan kathah ingkang ngrekam ngangge hp. Ningali kedadeyan menika, piyambakipun ndherek ningali langit lan piyambakipun pirsa srengenge ingkang wonten cincin kanthi werna-werni.
“ Wernanipun kados pelangi “ ngendikanipun, Budi Waluyo, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) DIY. Piyambakipun ngendika kedadosanipun cincin halo amargi wonten  “pembiasan” kristal es kaliyan soroting srengenge. Soroting srengenge dipunenggokaken kristal es ing “atmosfer”.  kedadosanipun kristal menika wonten kaitanipun kaliyan curah udan ingkang kagolong inggil.
Kedadosanipun cincin halo sami kaliyan kedadosanipun pelangi. Namung, kedadeyan kala wingi ing Ngayogyakarta “pembiasan” kedadosan ing wekdal siang, nalika srengenge tegak lurus kaliyan bumi, satemah pembiasan saged ndadosaken cincin halo. Kedadeyan menika namung saged dipuntingali saking kawasan lokal. Kedadeyan kala wingi ing Ngayogyakarta dipunprakirakaken saged dipuntingali warga ing Semarang lan Bandung, namung gumantung cuaca.
Pakar Klimatologi UGM Sudibyakto ngandharaken kedadosanipun cincin halo amargi wonten “pembiasan” sinar ultraviolet srengenge kaliyan buir-butir es ingkang wonten ing awan sirus. Jawah ingkang kagolong inggil, nyebabaken partikel toya dumugi titik ingkang langkung inggil. Penguapan menika saged ngenggokaken soroting srengenge.

SESORAH

SESORAH DINTEN IBU

Salam kasugengan saha kanugrahan tumrap kita sedaya
Nuwun,
Ibu-ibu, sedherek-sedherek remaja putri ingkang kinurmatan. Sedaya puji syukur konjuk ing ngarsaning gusti ingkang murbeng dumadi,ingkang sampun paring sih kanugrahanipun dhumateng kita sedaya, satemah kita saged pakempalan wonten ing panggenan mriki saperlu menggah pengetan dinten ibu.
Saderengipun kula nyuwun sagunging pangapunten, bilih kula sampun kumawani jejer wonten ing ngarsaning panjenengan sedaya. Boten anggen kula ngirangi tata trapsila, namung ngengeti papan saha kahanan ingkang mekaten, kula kumawani jejer ing ngarsaning panjenengan sami.
Ing ngajeng menika kula badhe ngandharaken babagan dinten ibu. Ingkang kaping setunggal kula badhe ngandharaken kedadosanipun dinten ibu. Kedadosanipun dinten ibu miturut dipunwontenaken kongres Wanita Indonesia ing Ngayogyakarta tanggal 22 Desember dumugi 25 Desember. Kongres menika kangge makempalaken organisasi-organisasi wanita supados makempal dados setunggal. Pramila saking pratawa lajeng tanggal 22 Desember katetepaken dados dinten Ibu.
Ibu-ibu minangka keluarga saha ibu masyarakat. Menawi minangka ibu keluarga, ibu minangka pawestri ingkang gadhah jejibahan nggula wenthah putra-putrinipun. Kados pundi amrih dados putra saha putri ingkang ing tembenipun saged mikul dhuwur mendhem jero keluarganipun. Menawi minangka ibu masyarakat, ibu gadhah jejibahan nggula wenthah putra-putrinipun supados bekti dhumateng bangsa, negeri lan agami. Ingkang tembenipun minangka generasi penerus badhe nerusaken tongkat estafet kepemimpinan.
Ing jaman modern samenika, kathah para ibu ingkang sampun boten preduli kaliyan jejibahanipun tumraping wanita. Kathah ingkang paring alasan bilih wanita jaman modern drajadipun sami kaliyan tiyang kakung, satemah saged nyambut damel ing njawi dalem. Bab-bab urusan rumah tangga saged dipunparingaken pembantu, dene bab putra saged dipunurus kaliyan babysitter. Kahanan ingkang mekaten samenika sampun dados kedadeyan ingkang lumrah. Nanging kahanan menika boten sae, kedahipun ibu kodratipun ngurus bab-bab rumah tangga, senadyan dados wanita karier.
Pramila menapa ingkang kula andharaken saged dados koreksi kita sedaya, menawi kita sampun dados ibu utawi ingkang samenika sampun nglampahi pagesangan dados ibu. Mugi-mugi ingkang kula andharaken saged dipunginakaken kaliyan panjenengan sami.
Minangka puputing atur, mbokbilih anggen kula ngandharaken kathah tindhak-tandhuk ingkang kirang trapsila saha kirang tatas-titising basa. Kula nyuwun sagunging pangapunten dhumaten panjenengan sedaya. Nuwun.......

No comments:

Post a Comment